Hovedseksjon

Vår profil

Sku profil-

Skullerud skole: "En skole for trivsel og læring".

Skolen ligger fint til ved Østmarka. Det er gode kollektivtilbud for å komme seg til Skullerud skole. 

Skolen er med på Osloskolens satsing på ungdomstrinnet med målsetting om å være en trygg og varm skole. I det legger vi at ved Skullerud skole skal resultatene vises både faglig og sosialt. – Alle skal med! For å oppfylle målsettingen setter vi sammen klassene slik at alle har muligheten for god og tilpasset opplæring. Elevene skal ha gode rammer både i- og rundt undervisningen. I samarbeid med bydelen serverer frokost hver morgen, og i storefri har vi elevkantine samt åpen gymsal. 

Elevrådet og FAU ved skolen er godt fungerende. Skolen har fått både Elevrådsprisen og Benjaminprisen for sitt arbeid mot mobbing, diskriminering og rasisme. - Dette er et arbeid vi jobber kontinuerlig for å forbedre og vi ønsker et enda sterke engasjement i- og rundt skolen velkommen! 

Å være en trygg og varm skole forplikter oss til å være gode rollemodeller. I elevrådet er en opptatt av å holde fokus på de demokratiske verdiene, der ytringsfrihet og medbestemmelse står sentralt. – Vi er stolte av det vi får til gjennom godt samarbeid mellom ansatte, foresatte og elever.  

Skolen har dyktige og dedikerte ansatte. Gjennom god undervisning har vi gjennom flere år oppnådd gode resultater ved både nasjonale prøver og eksamen, samt ved elevundersøkelsene. Vår faste emneknagg "godskole" forplikter oss til å yte vårt beste for at alle elevene skal ha gode og trygge skoledager ved Skullerud skole. 
#godskole 

Skullerud skole