Regler for orden og oppførsel

Gutt og jente, skoleelementer

Reglementet er vedtatt av driftsstyret ved Skullerud skole med hjemmel i lov 17.07.1998  nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) §§2-9 og 3-7, bystyrevedtak av 21.04.2010 sak 142, byrådsvedtak av 24.06.2010 sak 1061 og vedtak av byråden for kunnskap og utdanning 25.09.2012 sak 14.

 

§ 1 Formål

Reglene skal bidra til å oppfylle Oslo-skolenes målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

§ 2 Virkeområde

Reglene gjelder når skolen har ansvar for elevene, i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel leirskoler og skoleturer. Reglene gjelder også på vei til og fra skolen. Reglene kan også komme til anvendelse på tider da skolen ikke har ansvar for elevene, forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen.

§ 3 Vurdering av elevens orden og oppførsel

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas  i henhold til dette reglementet samt forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette.  Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler.  Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.

§ 4 Regler for orden

Elevene skal:

 • møte presist til undervisningen.
 • møte forberedt til opplæringen.
 • ha med nødvendig utstyr.
 • holde god orden.
 • gjøre arbeidet til rett tid  og overholde frister.
 • holde skolens område rent og ryddig.
 • ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne.
 • behandle skolebøker og annet undervisningsmateriell pent. Elevene  er erstatningspliktige dersom utleverte skolebøker blir borte/ødelagt. Elever som velger å legge skolebøker i hyllene i klasserommet, gjør dette på eget ansvar.
 • ikke ta med seg dyr på skolen.

§ 5 Regler for oppførsel

Elevene skal:

 • vise alminnelig god oppførsel, herunder:
 • være til stede i opplæringen.
 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering, m.m.
 • holde arbeidsro i timene og vise  respekt for undervisningen.
 • bidra til et godt læringsmiljø.
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte.
 • følge skolens regler for melding av fravær.
 • unngå rasistiske utsagn og rasistiske handlinger.
 • ta godt vare på skolens eiendeler.
 • legge bort mobiltelefonen i undervisningstiden slik at den ikke er synlig. Den skal være helt avslått.
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr, digitalt utstyr, andre hjelpemidler og spesialutstyr.

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:

 • Å utøve eller true med fysisk vold.
 • Mobbing
  • Sjikane  /  å plage andre og forstyrre andres lek.
  • Å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika, eller andre rusmidler.
  • Å ha med og/eller bruke tobakk/snus.
  • Å medbringe farlige gjenstander som kan brukes til å utøve skade på andre, når det ikke framstår som sannsynlig at gjenstanden bare skal benyttes til andre lovlige formål.  Gjenstandene kan beslaglegges av skolen. Ulovlige gjenstander vil bli overlevert til politiet.
   • Seksuell trakassering.
   • Sjikane på grunn av religion eller livssyn.
   • Bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet.
   • Å fuske, forsøke å fuske eller hjelpe andre med å fuske.

§ 6 Sanksjoner ved  brudd på reglene for orden og oppførsel

 • Muntlig advarsel.
 • Anmerkning.
 • Skriftlig melding til foresatte med varsel om fare for nedsatt karakter.
 • Pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler.
 • Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærere/skolens ledelse og ved utføring av pålagte oppgaver.
 • Eleven kan tas ut fra klassen og gis et alternativt opplæringstilbud for resten av timen/arbeidsperioden/dagen.
 • Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen.
 • Bortvisning fra skolen i inntil 3 dager.
 • Midlertidig eller permanent klassebytte.
 • Midlertidig eller permanent skolebytte.

Eleven plikter å overholde pålagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.

 

§ 7 Anmeldelse av straffbare forhold

Ut fra hensynet til orden på skolen, beskyttelse av elevene og de ansatte, og som normgivende signal, skal skolens ledelse anmelde straffbare forhold til politiet.

Forholdet vil bli anmeldt uavhengig av om offer og overgriper er elev eller ansatt.

Når en elev er offer for straffbare handlinger, skal skolen konferere med elevens foresatte før forholdet anmeldes. Dersom de foresatte / eleven ikke ønsker at skolen skal anmelde forholdet, må dette ønsket avveies mot skolens generelle oppdrageransvar samt skolens plikt til  å anmelde straffbare forhold.

§ 8 Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell. Unngå å ta med verdisaker på skolen. Skolen har ikke erstatningsansvar for verdisaker. Dersom elever har med seg verdisaker på skolen, er det den enkelte elevs eget ansvar å ta vare på disse. I kroppsøvingstimer oppfordres elevene til å levere sine verdisaker til oppbevaring hos læreren.

§ 9 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner

Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:

 • Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.
 • Eleven skal ha fått muligheten til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
 • Avgjørelsen skal begrunnes.
 • Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.

 

§ 10 Ikrafttredelse

Reglementet trer i kraft fra 01.02.2013.