Hovedseksjon

Oppfølging av fravær

Kontaktlærer og faglærer følger opp elevfraværet i hverdagen. Av hensyn til at enkelthendelser kan påvirke elevers fravær gjøres det fortløpende vurderinger rundt oppfølgingen.  

 

Ved 4 dager fravær (gyldig/ugyldig) eller 6 enkelttimer:

        1. møte – intern oppfølging

  • Kontaktlærer og rådgiver møtes og vurderer om elev og foresatt skal kalles inn til møte på bakgrunn av begrunnelse for fravær. 
  • Uavhengi om det innkalles til møte skal kontaktlærer ringe foresatte og minne dem om at de er ansvarlig for at eleven kommer til skolen.
  • Ved behov vil rådgiver orienterer PPT-rådgiver og skolehelsetjenesten.

 

Ved 8 dager fravær (gyldig/ugyldig) eller 12 enkelttimer

        2. møte - Foresatte og elev kalles inn

  • Kontaktlærer og rådgiver avtaler og innkaller elev og foresatt til møte på bakgrunn av begrunnelse for fravær.
  • På møtet deltar: Kontaktlærer, representant fra ledelsen/rådgiver, foresatte, elev. Skolehelsetjenesten og PPT kan delta der det vurdres som riktig.
  • Det legges en plan for hvordan man sammen skal finne en vei mot å redusere fraværet.
  • Elev og foresatte besvarer skolens rutine-skjema i forkant av møtet og tar det med på møtedagen. Vi snakker om innholdet i det besvarte skjemaet.

 

Ved 13 dager fravær (gyldig/ugyldig) eller 18 enkelttimer

        3. møte - Skolehelsetjeneste og Barne- og ungdomstjenester deltar

  • Kontaktlærer og rådgiver samtaler om bakgrunnen for fravær og kaller inn elev og foresatte til møte.
  • På møtet deltar: Kontaktlærer, representant fra ledelsen / rådgiver, foresatte, elev, skolehelsetjenesten og representanter fra Barne- og ungdomstjenesten.
  • Plan fra 2. møte revideres og det vurderes om man trenger støtte fra Barnevernstjenesten.

 

Både elev og foresatte gis mulighet til å evaluere oppfølgingen de har fått for å redusere fraværet. 

For mer informasjon, samt alle skjemaer: logg inn i PORTALEN under infosider for foresatte.