Hovedseksjon

Byomfattende spesialavdeling

INFORMASJON OM OPPLÆRINGEN FOR ELEVER V/PROSJEKTLINJEN.

Opplæringstilbudet ved Prosjektlinjen er likeverdig med annen grunnskoleopplæring. Elevene har fullført grunnskolen når de avslutter 10. klasse, og samtlige elever søkes til videregående skole (med fortrinn)

Overordnede mål

Våre overordnede mål er at elevene skal bli selvstendige, oppleve mestring og øke sin sosiale og faglige kompetanse. All opplæring er i tråd med gjeldende læreplan for offentlig skole.

Opplæringen omfatter hele skoledagen og tar også sikte på å oppøve elevenes sosiale og kommunikative ferdigheter. Dette skjer gjennom «Opplevelsesdagene», samtaletimer, felles måltider og i friminuttene.

Skolen ser det som viktig for elevenes tilhørighet til skolen at elevene deltar på fellesarrangementer i regi av skolen. - De elevene som ønsker det, er derfor med på konserter og forestillinger som foregår i skolens samlingssal for alle skolens elever.

Undervisningen

Undervisningen på Prosjektlinjen er individuelt tilpasset, både hva angår omfang og organisering. Det utarbeides en individuell opplæringsplan for hver enkelt elev og for alle fag det gis opplæring i. Opplæringen og undervisningen tilrettelegges i samarbeid med sakkyndig veileder, PPT. I all hovedsak undervises det i mindre grupper. Alle elever som får plass ved Prosjektlinjen, har råd i sakkyndig vurdering fra PPT om spesialundervisning i alle fag og emner.

Elevene har mulighet til å være integrert i skolens ordinære klasser/grupper i spesielle tilfeller. I så tilfelle følges klassens arbeidsplaner tilpasset elevens forutsetninger. Dette tilbudet er aktuelt for de elevene som gjennom progresjon og motivasjon viser at de vil nyttiggjøre seg det ordinære opplæringstilbudet ved skolen.

Elevene ved Prosjektlinjen får undervisning i alle skolefagene. Av fremmedspråk er det hhv engelsk og spansk vi for tiden kan tilby.

I de praktisk- estetiske fagene tar man utgangspunkt i elevenes interesser, og man integrerer gjerne andre skolefag i denne opplæringen. - Slik forsøker vi å få til god tverrfaglig tilnærming til opplæringen, jfr gjeldende læreplan. I arbeid med de teoretiske fagene forsøker man også i størst mulig grad å ta utgangspunkt i elevenes interesser. Dette gjøres for å få til gode relasjoner mellom elev og lærere, samt at elevens forutsetninger bidrar til mestring hos den enekelte.

«Opplevelsesdagene»

Hver fredag organiseres aktiviteter utenfor skolen. Aktivitetene tar sikte på å gjøre elevene trygge når det gjelder å ferdes i det offentlige rom. Elevene trenes i å benytte offentlig kommunikasjon og å orientere seg i samfunnet. I tillegg vektlegges sosiale aktiviteter som fremmer sosial tilhørighet. Det er altså sosiale mål, i tråd med elevenes utfordringer, som prioriteres.

Aktivitetene som prioriteres utarbeides gjerne i samarbeid med elevene ut fra interesser og ut fra hva som er praktisk mulig å få til.

Opplevelsesdagen har alltid faglig innhold. Dette gjør dagene til en praktisk tilnærming til de mer teoretiske for- og etterarbeidene elevene gjør de andre skoledagene. Dagene inngår derfor også i elevenes valgfagtilbud.

Skole-hjem samarbeid

Prosjektlinjen vektlegger et tett og nært samarbeid mellom hjem og skole. Foresatte vil til enhver tid ha oversikt over elevens skolesituasjon, både hva angår faglig og sosial utvikling. Vi har foreldremøter høst og vår, minimum to utviklingssamtaler hvert skoleår, samt sosiale sammenkomster til jul og sommeren. Viktig i hjem-skole samarbeidet er også kontakten med andre instanser som er i kontakt med eleven. f.eks. gjennom ansvarsgruppemøter og tverrfaglige møter.

Ved fravær skal det varsles fra foresatte via skolemeldingsappen "Skolemelding".

Lokalene

Prosjektlinjen er lokalisert i første etasje på Skullerud skole. Elevene fordeles på arbeidsrom en og en eller to og to, og det er flere større rom som egner seg til å jobbe i små grupper.

Vi har et eget uteområde med ballplass, ”karusell”, klatrestativ, huske, klatrevegg og sittegruppe. Denne uteplassen er skjermet fra resten av elevene på skolen og bygget opp og tilrettelagt spesielt for elever med utfordringer innenfor autismespekteret.

Skullerud skole har også en unik beliggenhet i forhold til Østmarka. De fleste elevene ved Prosjektlinjen går daglig en tur til et nærliggende

skogsområde som en del av kroppsøvingsfaget / fysisk aktivitet og helse sammen med faglærer eller assistent.

Det er enkelt å komme seg til og fra skolen med både buss og t-bane.

Personalet

Majoriteten av lærerne på Prosjektlinja har godkjent både lærer- og spesialpedagogisk utdanning. Det er også assistenter tilknyttet Prosjektlinja.

Personalet kurses jevnlig. Vi mottar veiledning fra blant annet Nordvoll skole og autismesenter og PPT.

På ungdomstrinnet er det vanlig med faglærere i de forskjellige skolefagene. Derfor vil elevene møte flere lærere her, enn hva de var vant med fra barnetrinnet. Alle elever ved Prosjektlinja får en kontaktlærer/ primærkontakt.

Ved behov for ytterligere informasjon eller råd er dere velkommen til å ta kontakt med skolen via skolens sentralbord, tlf, 23167800.

Informasjon