Byomfattende spesialavdeling

INFORMASJON OM OPPLÆRINGEN FOR ELEVER V/PROSJEKTLINJEN.

Opplæringstilbudet ved Prosjektlinjen er likeverdig med annen grunnskoleopplæring. Elevene har fullført grunnskolen når de avslutter 10. klasse, og samtlige elever søkes til videregående skole med fortrinn.

Overordnede mål

Våre overordnede mål er at elevene skal bli selvstendige, oppleve mestring og øke sin sosiale og faglige kompetanse.

Opplæringen omfatter hele skoledagen og tar også sikte på å oppøve elevenes sosiale og kommunikative ferdigheter. Dette skjer gjennom «Opplevelsesdagene», samtaletimer og daglige gåturer, felles måltider og i friminuttene.

Skolen ser det også som viktig for elevenes følelse av tilhørighet til skolen at elevene deltar på fellesarrangementer i regi av skolen. De elevene som ønsker det, er derfor med på konserter og forestillinger som foregår i skolens samlingssal for alle skolens elever.

Undervisningen

Undervisningen på prosjektlinjen er individuelt tilpasset, både hva angår omfang og organisering. Det utarbeides en individuell opplæringsplan for hver enkelt elev, og elevene får både eneundervising og undervisning i små grupper. I tillegg har elevene også mulighet til å integreres i skolens ordinære klasser/grupper. I så tilfelle følges klassens arbeidsplaner tilpasset elevens forutsetninger. I utgangspunktet vurderes ikke elevene med karakter, men dette kan fravikes dersom det er hensiktsmessig for eleven.

Eleven kan få/får undervisning i alle skolefagene. I de praktisk estetiske fagene tar man utgangspunkt i elevenes interesser, og man integrerer gjerne andre fag, f.eks. i faget Mat og helse som omfatter både matematikk og norsk.

I arbeid med de teoretiske fagene forsøker man også i størst mulig grad å ta utgangspunkt i elevenes interesser, samt hensynet til elevens forutsetninger slik at de skal oppleve mestring. Ved tydelige å beskrive mål og arbeidsoppgaver for timen, trenes også elevene til å bli selvstendige individer.

«Opplevelsesdagene»

Hver fredag organiseres aktiviteter utenfor skolen. Aktivitetene tar sikte på å gjøre elevene trygge når det gjelder å ferdes i det offentlige rom. Elevene trenes i å benytte offentlig kommunikasjon og å orientere seg i samfunnet. I tillegg vektlegges sosiale aktiviteter som fremmer sosial tilhørighet.

Opplevelsesdagen har også et faglig innhold; kartlesing så vel som besøk på museer inngår i læringsmål som er fastsatt i IOP.

Skole-hjem samarbeid

På Prosjektlinjen vektlegges et tett og nært samarbeid mellom hjem og skole. Foresatte vil til enhver tid ha oversikt over elevens skolesituasjon, både hva angår faglig og sosial utvikling. Vi har foreldremøter høst og vår, samt sosiale sammenkomster til jul og sommeren. Viktig i hjem-skole samarbeidet er også kontakten med andre instanser som er i kontakt med eleven. f.eks. gjennom ansvarsgruppemøter og tverrfaglige møter.

Lokalene

Prosjektlinjen er lokalisert i første etasje på Skullerud skole. Elevene fordeles på arbeidsrom en og en eller to og to, og det er flere større rom som egner seg til å jobbe i små grupper.

Vi har et eget uteområde med ballplass, ”karusell”, klatrestativ, huske, klatrevegg og sittegruppe. Denne uteplassen er skjermet fra resten av elevene på skolen.

Skullerud skole har også en unik beliggenhet i forhold til Østmarka. Det er også enkelt å komme seg til og fra skolen med både buss og t-bane.

Personalet

Lærerne på Prosjektlinja har godkjent lærerutdanning og spesialpedagogisk utdanning, og har erfaring. Det er også to assistenter tilknyttet Prosjektlinja. Personalet kurses jevnlig og ved behov får vi veiledning fra blant annet Nordvoll skole og autismesenter.

Informasjon