Hovedseksjon

Utdeling av jod-tabletter

Jod

Jodtabletter kan bli aktuelt som tiltak ved atomhendelser over hele landet.

Europaskjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med
reaktordrevne fartøy langs kysten er økende. En ulykke med et slikt fartøy eller en
terroraksjon kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge.


Som ledd i atomberedskapen i Oslo kommune er jodtabletter lagret i alle offentlige og
private skoler, barnehager, Barne- og familieetatens institusjoner og andre institusjoner der barn oppholder seg på dagtid. Ved en atomhendelse vil barn få utdelt jodtabletter der de oppholder seg.


Forhåndssamtykke fra foresatte er nødvendig for at barn skal få utdelt jodtabletter der de oppholder seg (skole, barnehage eller institusjon).

 

Trykk her for å gå til samtykkeskjema (innlogging med elektronisk ID)


Personer som ikke har anskaffet jodtabletter til lagring i hjemmet anbefales å kjøpe
dette reseptfritt i apotek. Det er også mulig å oppsøke legevakten for utdeling av
jodtabletter når hendelsen har inntruffet. Jodtablettene som er lagret i skoler, barnehager og institusjoner testes årlig hos Statens legemiddelverk. Tablettene er trygge å bruke og er virksomme, selv om de er utgått på dato. Dersom testing viser at kvaliteten er redusert vil tablettene tilbakekalles.

 


Målgruppen for bruk av jodtabletter er barn og unge under 18 år, gravide og ammende.
Disse gruppene har størst opptak av jod, og vil ha mest nytte av tablettene. Det kan bli
gitt råd om inntak av jodtabletter i spesielle tilfeller til voksne mellom 18 og 40 år, se
eget punkt om egenberedskap.


Bruk av jodtabletter
Opptak av radioaktivt jod øker risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Dersom det
blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter blokkere opptaket av radioaktivt jod,
og kan være ett av flere beskyttende tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap
anbefaler.


Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.
Jodtabletter skal inntas så raskt som mulig etter at anbefaling er gitt fra Kriseutvalget
for atomberedskap, og innen 4 timer etter eksponering for radioaktivt jod i luft, mat
og/eller drikke.


Egenberedskap
Jodtabletter selges reseptfritt på apotek. Det anbefales at familier kjøper inn
jodtabletter til barn og unge under 18 år, gravide, ammende og husstandsmedlemmer
under 40 år.


Samtykke
Jodtabletter deles ut med foresattes forhåndssamtykke. Forhåndssamtykke innhentes
av skoler, barnehager og institusjoner hvor barn oppholder seg på dagtid.

Skjema for forhåndssamtykke


Advarsler og forsiktighetsregler
 Risikoen for bivirkninger ved bruk av jodtabletter er svært liten for barn og unge
 Gravide og ammende skal unngå høyere doseringer enn anbefalt
 Ved tilførsel av jod til nyfødte (første levemåned) gjelder spesielle
forsiktighetsregler
 Personer som har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt), forstyrrelser i
skjoldbruskkjertelfunksjonen eller dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom) skal
ikke ta jodtabletter

 Personer som er allergisk overfor kaliumjodid eller noen av innholdsstoffene i
legemiddelet skal ikke ta jodtabletter


 Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter
Ved en atomhendelse
Søk råd om innendørsopphold og inntak av jodtabletter, hold deg orientert via
internett, tv og radio. Jodtabletter skal bare inntas når det er blitt gitt anbefaling om
det.


Aktuelle nettsteder
Kommunens nettside: https://www.oslo.kommune.no
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sin nettside:
https://www.dsa.no/atomberedskap