Skoleskyss

Rett til reisekort eller kilometergodtgjørelse

Skoleskyss gis for de 190 skoledagene i året, og ikke dager hvor kun Aktivitetsskolen er åpen. 

  • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til skoleskyss uavhengig av gangavstanden til skolen. Vi ser på tilstanden til skoleveien, trafikkforhold, klima/årstid og forhold knyttet til den enkelte elev. Er fremkommeligheten for eksempel ekstra vanskelig om vinteren kan man få innvilget skoleskyss som kun gjelder om vinteren.
  • Elever i 1. klasse som har mer enn 2 kilometer til skolen.
  • Elever i 2. -10. klasse som har mer enn 4 kilometer til skolen.

Lengden på skoleveien måles i gangavstand fra dør til dør.

Hvis eleven får innvilget skoleskyss på grunn av farlig eller vanskelig reisevei, får eleven hovedsakelig reisekort for sone 1 fra Ruter. Du kan selv kjøre egne barn mot kilometergodtgjørelse, men ikke for kostnader som overstiger kommunens utgifter til alternativ transport.

Lengden på skoleveien måles i gangavstand fra dør til dør.

Elevens bosted regnes som der eleven har regelmessig døgnhvile. Skolen kan innvilge skyss for elever med delt bosted hvis eleven har fast opphold hos hver av de foresatte. Elever ved kommunale skoler kan ha krav på skoleskyss dersom det ene bostedet ligger utenfor Oslo kommune.

Avlastningshjem eller annet midlertidig bosted kan gi skoleskyss, dersom ordningen er besluttet av en offentlig instans.

Elever på friskoler har de samme rettigheter som elever i kommunale skoler, men skyssen gjelder hovedsakelig innenfor Oslo kommune. Elevene får utbetalt tilskudd som tilsvarer reisekort i sone 1 fra Ruter. Kontakt skolen for søknad om tilskudd.

Rett til transport med drosje

Elever med nedsatt funksjonsevne, midlertidig skade eller sykdom, kan ha rett til transport med drosje. Elever som reiser med drosje kan i noen tilfeller også søke om å få ha med venner eller søsken i drosjen. Les mer om vennetur.

  • Retten er uavhengig av gangavstanden fra elevens bosted til skolen.
  • Behovet for transport med drosje må dokumenteres med legeattest eller lignende
  • Skolen vurderer om eleven har behov for ledsager under reise, i så fall sørger skolen for dette.
  • Behov for enkelttransport ( dvs. eleven reiser alene i drosjen) vurderes av skolen i samarbeid med Oslo Taxibuss.

 

 

Søknadsfrist

Du kan søke om skoleskyss hele året. Det er ingen fast søknadsfrist.

Slik søker du:

SØKNADSSKJEMA

Fyll ut søknadsskjema og send til skolens postmottak for å søke om skoleskyss.

 

Klage

Klager sendes til skolen eleven går på.